การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ⇒ แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รายละเอียด)    
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ⇒ ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น (รายละเอียด)

        ⇒ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (รายละเอียด)

3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ⇒ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตประจำปี (รายละเอียด)
4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          ⇒ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็น (รายละเอียด)

          ⇒ ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น (รายละเอียด)

5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม (รายละเอียด)
 6. นโนบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    ⇒ ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (รายละเอียด)
7. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

         ⇒ ข่าวประชาสัมพันธุ์ (รายละเอียด)

         ⇒ ข่าวผู้บริหาร (รายละเอียด)

          ⇒ ข่าวอธิบดี (รายละเอียด)

          ⇒ ประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหาร (รายละเอียด)

8. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (รายละเอียด)
9. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รายละเอียด)
10. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ⇒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (รายละเอียด)
11. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ⇒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รายละเอียด)
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ⇒ รายงานแผนกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (รายละเอียด)
13. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ⇒ รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รายละเอียด)
14. มาตรการส่งเสริมคุมธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ⇒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รายละเอียด)
15. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ⇒ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รายละเอียด)