การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

⇒ มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขและพัฒนาประเด็นสำคัญที่เป็นข้อบกพร่อง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

      •  สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 

     •  สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

     •  สำนักอุทยานแห่งชาติ

     •  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

     •  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธู์พืช

     •  สำนักผู้ตรววจราชการกรม

     •  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

     •  กองนิติการ

     •  กลุ่มตรวจสอบภายใน

     •  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     •  กลุ่มงานจริยธรรม

     •  ศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

     •  สบอ. 3 สาขาเพชรบุรี

     •  สบอ. 5

     •  สอบ. 6 สาขาปัตตานี

     •  สบอ. 7

     •  สบอ. 9

     •  สบอ. 12 

     •  สบอ.13 สาขาลำปาง

     •  สบอ. 16

การประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

     • หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0966/ว 4254 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 pdf

     • หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ทส 0966/ว 4253 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565.pdf

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกรมอุุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

หน่วยงานส่วนกลาง

 1. สำนักผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.pdf
 2. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช.pdf
 3. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ.pdf
 4. สำนักอุทยานแห่งชาติ.pdf
 5. สำนักสนองงานพระราชดำริ.pdf
 6. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า.pdf
 7. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า.pdf
 8. สำนักบริหารงานกลาง.pdf
 9. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์.pdf
 10. กองนิติการ.pdf
 11. กองการต่างประเทศ.pdf
 12. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา.pdf
 13. ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ.pdf
 14. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf
 15. กลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
 16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
 17. ศูนย์ราชการสะดวก.pdf

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 1. สบอ 1.pdf
 2. สบอ. 2.pdf
 3. สบอ 3.pdf
 4. สบอ 3 สาขาเพชบุรี.pdf
 5. สบอ.3 สาขาบ้านโป่ง.pdf
 6. สบอ 4.pdf
 7. สบอ. 6 สาขาปัตตานี.pdf
 8. สบอ 7.pdf
 9. สบอ 8.pdf
 10. สบอ 9.pdf
 11. สบอ 10.pdf
 12. สบอ 11.pdf
 13. สบอ. 12.pdf
 14. สบอ 13 .pdf
 15. สบอ 13 สาขาลำปาง.pdf
 16. สบอ 16 (1)
 17. สบอ 16 (2)
 18. สบอ 16 (3)
 19. บอ 16 (4)
 20. สบอ 16 (5)