การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ข้อที่ 1 - 26)

หน่วยงานส่วนกลาง

 1. สำนักผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.pdf
 2. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช.pdf
 3. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ.pdf
 4. สำนักอุทยานแห่งชาติ.pdf
 5. สำนักสนองงานพระราชดำริ.pdf
 6. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า.pdf
 7. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า.pdf
 8. สำนักบริหารงานกลาง.pdf
 9. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์.pdf
 10. กองนิติการ.pdf
 11. กองการต่างประเทศ.pdf
 12. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา.pdf
 13. ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ.pdf
 14. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf
 15. กลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
 16. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.pdf
 17. ศูนย์ราชการสะดวก.pdf

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

 1. สบอ 1.pdf
 2. สบอ. 2.pdf
 3. สบอ 3.pdf
 4. สบอ 3 สาขาเพชบุรี.pdf
 5. สบอ.3 สาขาบ้านโป่ง.pdf
 6. สบอ 4.pdf
 7. สบอ. 6 สาขาปัตตานี.pdf
 8. สบอ 7.pdf
 9. สบอ 8.pdf
 10. สบอ 9.pdf
 11. สบอ 10.pdf
 12. สบอ 11.pdf
 13. สบอ. 12.pdf
 14. สบอ 13 .pdf
 15. สบอ 13 สาขาลำปาง.pdf
 16. สบอ 16 (1)
 17. สบอ 16 (2)
 18. สบอ 16 (3)
 19. บอ 16 (4)
 20. สบอ 16 (5)