มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     •  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     •  คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

     •  รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ita) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     •  มาตรการเร่งที่ต้องแก้ไขและพัฒนา และแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางพัฒนาเพื่อยกระดับคะแนนผลการประเมิน ITA

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564