การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     1. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนากรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

     2. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     1. การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียด)

     2. การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รายละเอียด

     3. การนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  (รายละเอียด)

     4. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายละเอียด)

     5. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายละเอียด)

     6. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รายละเอียด)

     7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (รายละเอียด)

     8. แผนการสร้างความสุขและความผูกผันของบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     9. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รายละเอียด)

     10. แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

      1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

      2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

       o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

      1. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่

      2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งและหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง กรณีย้าย/โอน/บรรจุกลับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และเพื่อแต่งตั้ง กรณีเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

      3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โดยได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งและหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง กรณีย้าย/โอน/บรรจุกลับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และเพื่อแต่งตั้ง กรณีเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

       o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      1. แนวทางในการส่งบุคลากรในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานภายนอก

       o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลาก

      1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

      2. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.305/ว 4486 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2565

      3. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.305/ว 2316 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ได้เงินค่าตอบแทนพิเศษ ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2565

      4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

      5. หนังสือสำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส 0901.305/ว 2365 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565

       o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

      1. มาตรการให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่ เรื่อง กระบวนการดำเนินการทางวินัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

      2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

      3. แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2565

      4. สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับจากทางราชการ และสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือ สูญหาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสิทธิประโยชน์ข้าราชการสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประจำสิทธิประโยชน์พนักงานราชกา

o28 แบบรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1. แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

     2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2564  ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง