แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 pdf  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ 2564 รอบ 6 เดือน.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม อส. 2563.pdf

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562