แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

1. หนังสือกรมอุทยานฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.303/ว 8052 ลว 9 เม.ย. 61 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

2. หนังสือกรมอุทยานฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.303/ว 17944 ลว 2 ส.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (เพิ่มเติม)

3. หนังสือกรมอุทยานฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.303/24660 ลว 17 ต.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4. หนังสือคณะทำงานเร่งรัด ติดตามเรื่องร้องเรียนฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.303/500 ลว 31 ม.ค. 62 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ครั้งที่ 1/2562