การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     1. ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนากรมอุทยานฯ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

     2. ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1. รายงานผลแผนการสร้างความสุขและความผูกผันของบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

     2. การคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 

     3. การคัดเลือกข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

     4. การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     5. การสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     6. หนังสือเวียนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

        1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

         2. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

         3. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

         4. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

         5. การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         6. การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         7. การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

         8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2563)

         9. แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         10. หนังสือกรมอุทยานฯ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.305/ว 4838 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2563

 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

          1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โดยได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งและหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง กรณีย้าย/โอน/บรรจุกลับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และเพื่อแต่งตั้ง กรณีเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

          2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ โดยได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคคล กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว กรณีตำแหน่งว่าง กรณีตำแหน่งจะว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ รวมทั้งการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอนหรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม

          3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

          4. หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับข้าราชการ

       o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

          1. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่

          2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โดยได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งและหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง กรณีย้าย/โอน/บรรจุกลับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และเพื่อแต่งตั้ง กรณีเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

           3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ โดยได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคคล กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว กรณีตำแหน่งว่าง กรณีตำแหน่งจะว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ รวมทั้งการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอนหรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม

       o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

            1. แนวทางในการส่งบุคลากรในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานภายนอก

       o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลาก

          1. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

       o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

          1. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          2. ประกาศการสอบ การคัดเลือก การเลื่อนเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 

028 แบบรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1. แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

     2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     1. แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

     2. รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง