เอกสาร พรบ ปรับลด 2561

เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
เอกสาร พรบ.ปรับลด ปี 2561  (เอกสารขาวคาดแดงและเล่มฟ้า)

1. ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (พื้นฐานกับยุทธศาสตร์)  
2ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการพัฒนาด่านฯ เศรษฐกิจพิเศษ)  (1)   (2)
3ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการวิจัยและพัฒนาฯ)  (1)  (2)
4ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวฯ)  (1)  (2)
5. ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ)  (1)  (2)
6. ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ)  (1)  (2)
7. ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฯ)  (1)  (2)
             กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว
             กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
             กิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (เพิ่มพื้นที่ป่า/ฯ)
8. ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการยกระดับการท่องเที่ยวฯ)  (1)  (2)
             กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ
9. ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ฯ)  (1)  (2)
             กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริการฯ
             กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวฯ
10ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการฯ)  (1)  (2)
             กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานฯ
11ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (โครงการพัฒนาฯ ภาคใต้ 2 สมุทร
      และโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรฯ)   
(1)   (2)
             กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม
             กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12ขาวคาดแดงและเล่มฟ้า (รายการบุคลากรภาครัฐ)  (1)   (2)