องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 2561

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของ อส.
 

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ของ อส.
1.ดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สปฟ.)
 
 คลิก 
2.การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าต้นน้ำ ด้วยวิธีการปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ (สตน.)
 
3.การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน (สวจ.)
 
4.การส่งเสริมชุมชนและโรงเรียน ให้ร่วมกันปลูกพืชระบบวนเกษตร โดยนำผลผลิตที่ได้มาใช้ในกิจกรรมของครัวเรือน/โรงเรียน (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ) (สวจ.)
 
5.การส่งเสริมประเพณี/วัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน ได้แก่ ประเพณีทำบุญวังปลา ประเพณีส่งนก  ประเพณีมาบูเคอะ (บูชาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์) (สวจ.)
 
6.การวางแปลงศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ จำนวน 15 แปลง เพื่อศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าของชุมชน (สวจ.)
 
7.การประชุมและจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (สวจ.)
 
8.แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สฟอ.)
 
9.การปฏับัติงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม (สนร.)
 
10.การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ม.22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 (สบอ.1 ปราจีนบุรี)
 
11.คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยด้านการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ (สบอ.3 บ้านโป่ง)
 
12.คู่มือการบังคับใช้มาตรการทางปกครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 (สบอ.3 บ้านโป่ง)
 
13.เรื่อง ความรู้ที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่า (สบอ.6 สงขลา)
 
14.แนวทางการดำเนินการตรวจยึดจับกุมพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกของพนักงานเจ้าหน้าที่ (สบอ.7 นครราชสีมา)
 
15.การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน (สบอ.8 ขอนแก่น)
 
16.ปฏิบัติงานตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฏรในพื้นที่อนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 (สบอ.10 อุดรธานี)
 
17.ด้านระบบการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ (สบอ.13 แพร่)
 
18.การส่งเสริมการปลูกบุกไข่เชิงระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม (สบอ.14 ตาก)
 
19.คู่มือการสร้างชุมชนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบมีส่วนร่วม (สบอ.15 เชียงใหม่)
 
20.แนวทางการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สบอ.16 เชียงราย)
 
21.ต้นไม้พันธุ์ไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเมือง (สบอ.3 สาขาเพชรบุรี)