ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

งานในหน้าที่

1. กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยยึดถือแนวทางตามแนวพระราชดำริ

2. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และผลักดันแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎรในพื้นที่เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

3. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ เสริมสร้างการเรียนรู้ ขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน

4. ประสานการดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงาน กรณีทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา การขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์  ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับสำนักงานราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงาน กปร. และหน่วยงานอื่นๆ

5. ดำเนินกิจกรรม โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการสนองงานพระราชดำริหรือการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือภารกิจปกติของส่วนหรือกลุ่มงานอื่นในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

6. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสมบูรณ์

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นายวิรุฬห์ พรมศิริพร

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

นายชัยยา  ห้วยหงษ์ทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวรชัย ไหมธนโชติ

หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

โครงการพระราชดำริ

นายศรัณย์วุฒิ พรสรายุทธ

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นางสาวภุชนาฏ แสงอ่อน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล