ส่วนอุทยานแห่งชาติ

งานในหน้าที่

1. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

2. ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงสว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายศิวะวงศ์ เมืองพระ

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร

นายพีระเดช สิงห์ประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากร

นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายวิชาญ ปรึกษากร

หัวหน้าฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย

นายปรยุษณ์ ไวว่อง

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

นายพนัชกร โพธิบัณฑิต

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค

นายฐิติ โสมภีร์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

นายสุชัย หรดี

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

นายเทวินทร์ มีทรัพย์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

นายเจริญ ใจชน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

นายพงศสรรค์ ดิษฐานุพงศ์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

นายสาธิต ปิ่นกุล

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตย

 

นายไชยวุฒิ อารีย์ชน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

นายชัชวาล เอี่ยมตาก

หัวหน้าวนอุทยานพุม่วง

นายพีระเดช สิงห์ประเสริฐ

หัวหน้าวนอุทยานพระแท่นดงรัง

นายวิชาญ ปรึกษากร

หัวหน้าวนอุทยานถ้ำเขาน้อย