กลุ่มงานกฏหมาย

งานในหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก้ไข กฏหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป่าไม้

2. ดำเนินการพิจารณา วินิจฉัย ตอบปัญหาข้อกฏหมาย และระเบียบของทางราชการ ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่ง และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสุวิรัตน์ จูประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย

 

นายนิวัติ นพแก้ว

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวนลินพร ประทุมมาศ

หัวหน้างานคดี

นายนิวัติ นพแก้ว

หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน

นายสุวิรัตน์ จูประเสริฐ

หัวหน้างานกฏหมาย

นายฐิติวัฒน์ สายมาอินทร์

นิติกร ประจำกลุ่มงานกฎหมาย

นางสาวศุภานัน บัวเนตร

นิติกร ประจำกลุ่มงานกฎหมาย

นายอดิศักดิ์ ม่วงไม้

นิติกร ประจำกลุ่มงานกฎหมาย