ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานในหน้าที่

1. กำหนดแผนการควบคุม กำกับ ดูแล และประสานงาน ด้านการจัดการระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) สนับสนุนการให้บริหารข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ และประกอบการงานแผนตัดสินใจของผู้บริหารแต่ละระดับ

3. จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) ให้สามารถนำเข้าข้อมูล และส่งออกข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ที่พร้อมในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูลทั้งภายใน (Intranet) และภายนอก (Internet) จัดทำ ควบคุม ดูแลเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

4. จัดทำ ดูแล ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Management Information Systems : MIS) ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยตรวจติดตามให้มีการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อันจะเป็นฐานข้อมูล (Database) สำคัญในการวางแผนในระดับนโยบายต่อไป

5. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาและจัดฝึก อบรมโปรแกรมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สนใจ และให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่ร้องขอเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

นายประวุธ เปรมปรีดิ์

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

นายสุภาพ งามทองเหลือง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุภาพ งามทองเหลือง

หัวหน้าฝ่ายภูมิสารสนเทศ

(Geometrical Information System : GIS)

ายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน

หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย (Network)

และบริหารจัดการข้อมูล

(Management Information Systems: MIS)