ส่วนจัดการต้นน้ำ

งานในหน้าที่

-  กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

-  ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

-  จัดระเบียบชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

-  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต้นน้ำของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

-  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

นายปกรณ์ อุทัยทอง

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

นายพรพิทักษ์ ปัญญารัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุธิชา ชูชาติ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

ว่าที่ ร.ท. รุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

น.ส.รัตติกาล รักดี

หัวหน้าฝ่ายประเมินทรัพยากรน้ำ

นายศิริวัฒน์ แสงฉวี

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำยางโทน

อ.ไทรโยค-สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

นายพรพิทักษ์ ปัญญารัตน์

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำลำคลองงู

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

นายนพดล ทรงลักษณ์

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำซองกาเลีย

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

นายคุณากร บุญเกื้อสง

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลิตี้

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น.ส. รัตติกาล รักดี

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำปิล๊อก

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

นายบุญนาค บำรุงเพ็ชร

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำด่านช้าง

อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

นายสุเนตร ต้นแก้ว

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำภาชี

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

นายสุพงษ์ชัย บุญมี

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

นายสมชาย อ่อนอาษา

หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและ

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 4

จ.กาญจนบุรี