ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

งานในหน้าที่

 - กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า

 - ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการควบคุมไฟป่า

 - ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการ และควบคุมไฟป่า

 - กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นายชัชวาล ศิริสมบัติ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

นายปพน ธัญธนาพงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายปพน ธัญธนาพงษ์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผน

นายวรัญญู แสงไสสี

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นายฉกาจ เขียวอ่อน

หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ

นายจรัล สามงามเขียว

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ

นายพิชัย สังวรณ์

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขื่อนศรีนครินทร์

นายปพน ธัญธนาพงษ์

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค

นายอุทิศ ภู่เกตุ

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่น้ำภาชี

นายวรัญญู แสงไสสี

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า

เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

นายนพพร พูลเกิด

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพุเตย