ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

งานในหน้าที่

1. กำหนดแผนปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค

2. ประสานความร่วมมือและผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค

3. แก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทางการบริหารร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด และส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อภายในพื้นที่รับผิดชอบ

4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นๆที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่

5. พัฒนาแนวทาง วิธีการ ในการส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาคให้มีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

6. ติดตาม รวบรวม ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

นายธีรพันธุ์ สาดคล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเรวัตร โพธ์พันธ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน

หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือ

ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า