ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

งานในหน้าที่

-   จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี  เกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

-  ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์เสื่อมโทรม เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการฟื้นฟูและแก้ไขความเสื่อมโทรมของพื้นที่อนุรักษ์  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน

-  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนา  และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ

-  ประสานงาน  สนับสนุน  และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพิเศษต่างๆ  รวมทั้งงานความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการกับส่วนราชการอื่นและองค์กรเอกชน

-  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์รวมทั้งการัดทำฐานข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ

-  สำรวจ  จัดทำแผนที่ภาพถ่ายการถือครอง  และการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

-   แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน  และที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

-จัดทำแผนการใช้ที่ดิน  เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์

-  จัดทำแผนที่  ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในแผนที่ป่า

-  สำรวจ  ตรวจสอบ  ความถูกต้องของแผนที่ในภูมิประเทศจริง

-  ปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นายทศพร รักจันทร์

ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

 

 

หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 

หัวหน้าฝ่ายสำรวจรังวัด

นายสุภาพ งามทองเหลือง

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายธนดิตถ์ ตันเดี่ยว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป