รายนามผู้บริหาร

รายนามผู้บริหาร

 

1. ขุนวินิจวนันดร (นายวินิจ โกเมศ)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2458 - 2464

2. หลวงพิทักษ์ไพรวัน (นายเฮง)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2464 - 2468

 

3. พระประเวศวนขันธ์

(นายปลื้ม เศรษฐบุตร์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2468 - 2473

4. หลวงบริหารวนเขตต์

(นายฉัตร บริวนเขตต์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2473 - 2482

 

 

5. ขุนสถิตวนศาสตร์

(นายสถิต กาญจนบุตร)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2482 - 2487

6. หลวงสมานวนกิจ

(นายจ้อย ดีอนันต์)

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2487 - 2489

 

 

7. ร้อยตรี ฟู อินทรสูตร

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2489 - 2492

8. นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2492 -2494

 

 

9. นายจันทร์ วัฒนสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2494 -2496

10. นายประสิทธิ์ วนาพิทักษ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2496 - 2498

11. นายจรูญ แตงสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2498 - 2502

 

 

12. นายธีระ นาคะธีระนนท์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2502 - 2504

13. นายประเสริฐ อยู่สำราญ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2504 -2509

14. นายไพโรจน์ อดิศรประเสริฐ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2509 - 2513

15. นายประเสริฐ อยู่สำราญ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2513 -2515

16. นายดิเรก สกุณาธวงศ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2515 - 2520

17. นายวิโรจน์ หงสกุล

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2520 - 2520

18. นายณรงค์ กฤตานุกูลย์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2520 - 2522

19. นายพงศ์สุระ ตันมณี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2522 - 2523

20. นายณรงค์ กฤตานุกูลย์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2523 - 2525

21. นายพงศ์สุระ ตันมณี

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2525 - 2529

22. นายทิวา สรรพกิจ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2529 - 2531

23. นายจำเริญ พานิชไกร

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2531 - 2532

 

 

24. นายเพื่อนพงษ์ สิงหพันธุ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 - 2534

25. นายวิเชียร ศิริกิม

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2534 - 2536

26. นายสมเทพ ลาชโรจน์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2536 - 2539

27. นายประสิทธิ์ คล้ายทอง

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2539 - 2541

28. นายกล้า ทรงสกุล

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2541 -2542

 

 

 

29. นายวิฑูร เริ่มวิรัตน์

ดำรงตำแหน่งป่าไม้เขตบ้านโป่ง 

เมื่อ พ.ศ. 2542 - 2545 และผู้อำนวยการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 เมื่อ

พ.ศ. 2545 - 2547

 

30. นายวิชาญ ทวิชัย

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2548 - 2550

31. นายวิสิษฐ์ ว่องสนั่นศิลป์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2551 - 2551

 

 

32. นายชัยรัตน์ ชยามฤต

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2551 - 2551

 

 

33. นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2551 - 2552

34. นายเริงชัย ประยูรเวช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2552 - 2553

35. นายมิตรชัย อานันทนสกุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2554 - 2554

36. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2554 - 2556

37. นายเชิดชัย จริยะปัญญา

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2556 - 2558

 

38. นายยรรยง เลขาวิจิตร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2558 - 2560

 

39. นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2561 - 2561

 

40. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 

ดำรงตำแหน่ง 2561 - ปัจจุบัน