ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

งานในหน้าที่

 - กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 - ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีของกลาง

 - ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

 

นายวัฒนา มาปุก

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

นายเสน่ห์ วิมาลา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวิรัช จ้อยสำเภา

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นายมนัส นาคทั่ง

หัวหน้าฝ่ายคดี

นายวิกรานต์ กลัดตลาด

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 13 (แสวงบ่า)

นายกิ่ง ทิพย์กล่อม

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 16 (ห้วยแม่พลู)

นายกมลาศ อิสสอาด

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 18 (วังเกียง)

นายศรัณย์วุฒิ พรสรายุทธ

หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 1(ไทรทอง)

นายอนุกูล ลำใย

หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 2(พุถ่อง)

นายอนุพงศ์ ไพศาลภาณุมาศ

หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 1 (พุน้ำร้อน)

นายธงชัย ศรีทองพิมพ์

หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2 (โป่งพรม)

นายต่อศักดิ์ สุนทราภรณ์

หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ตากแดด)

นายประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4 (ห้วยไทร)

นายวิภูษิตต์ พิมายอรุณใหม่

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 6 (พุเตย)