ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

งานในหน้าที่

-  กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุมดูแล ประสานงานและส่งเสริม ด้านการสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า และอนุรักษ์สัตว์ป่า

-   ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานด้านการสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า และอนุรักษ์สัตว์ป่า

-   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า และอนุรักษ์สัตว์ป่าของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

-   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

นายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชฎฐ์

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายปรารภ ปฐมเพทาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายประวุธ เปรมปรีดิ์

หัวหน้าฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

นายไกรวุฒิ เอี่ยมนนท์

หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่า

นายทรงฉัตร ประคัลภานนท์

หัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่า

นายเผด็จ กระจ่างยุทธ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม

นางสาวสิริภรณ์ ครวญหา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและเผยแพร่