ส่วนอำนวยการ

 

งานในหน้าที่ ส่วนอำนวยการ

-  การปฏิบัติงานด้านสารบรรณทั่วไปของสำนัก

-  การปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงิน  การบัญชี และพัสดุของสำนัก

-  วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ  ตลอดจนรวบรวมฐานข้อมูลสถิติ การดำเนินงาน  และผลการดำเนินงานของสำนัก

-   ปฏิบัติงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล

-   การดำเนินงานด้านบุคคลของสำนัก

-   ควบคุม  ดูแล  อาคารสถานที่ ยานพาหนะและครุภัณฑ์ของสำนัก

-   ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

นายสมหมาย นามสวาท

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

 

นางบุญพร วัจนามัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจตุพร เมธยานันท์

หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชีและงบประมาณ

นางสังวาลย์ สมบูรณ์เหลือ

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นางรัตนา ลิสกุลรักษ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

นายพหล สกุลงาม

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผนแพร่

นายสมศักดิ์ แย้มเยื้อน

หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ