ประวัติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

 

ที่ทำการป่าไม้เขตบ้านโป่ง พ.ศ. 2513

     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2445 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งซ้าย บนเนื้อที่แบ่งเป็น 2 แปลง เนื่องจากมีถนนค่ายหลวงตัดผ่าน รวมพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา การได้มาของที่ดินแปลง 1 ซื้อจากนางเหม เป็นเงิน 400 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2445 และแปลงที่ 2 ซื้อจากหลวงนารักษ์ เป็นเงิน 180 บาท เดิมเรียกว่า "ที่ทำการป่าไม้มณฑลราชบุรี" ต่อมาได้พัฒนาการไปตามการแบ่งส่วนราชการ เป็น ป่าไม้ภาคราชบุรี ที่ทำการป่าไม้เขตบ้านโป่ง และสำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง ตามลำดับ 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่นที่ 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 หมวดที่ 9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมี กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2594 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฏกระทรวง ให้มีสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 1-21 โดยสำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง (เดิม) เป็นสำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 5 มีอำนาจหน้าที่
จัดทำแผนบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และจัดการพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร งานจัดการไฟป่า การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นได้เปลี่ยนการบริหารเป็น "สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ทำการป่าไม้เขตบ้านโป่ง พ.ศ. 2507

สำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง พ.ศ. 2539

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พ.ศ. 2560