ผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

 

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

นายสมหมาย นามสวาท

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

นายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชฎฐ์

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายปกรณ์ อุทัยทอง

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

นายชัชวาล ศิริสมบัติ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

นายวัฒนา มาปุก

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

นายวิรุฬห์ พรหมศิริพร

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ

และกิจการพิเศษ

 

 

นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ

ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

นายทศพร รักจันทร์

ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

นายวิสูตร ศรีสงวน

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายสุวิรัตน์ จูประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย

 

นายประวุธ เปรมปรีดิ์

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร