วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า (23/02/61)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัชวาล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ดำเนินการจัดงาน 24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในงานมี กิจกรรมการเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า การจัดแสดงนิทรรศการการ การป้องกันไฟป่า การ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล การแจกสารเผยแพร่ด้าน การป้องกันไฟป่า การแจกของขวัญ ของรางวัล การเล่นเกม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม ปลุกจิตสำนึก ให้เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปัญหาด้านไฟป่า มีส่วนร่วมในการช่วยกัน ป้องกันไฟป่าในฤดูแล้งนี้ ต่อไป โดยมีนาย สมนึก  สุวรรณวงษ์  ปลัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอบ้านคา เป็นประธานในพิธี