ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน (24/09/62)

วันที่ 24 กันยายน 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดิน ทองที่จังหวัดสุพรรณบุรี (ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตย) โดยมีผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ร่วมด้วย ผอ.ส่วนฯ หน.กลุ่มฯ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี  ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี