ประชุมเชิงปฏิบัติการ (5/08/62)

วันที่ 5 สิงหาคม 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานฯ ระยะ 3 ปี (2563 - 2565) และแผนฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 6 ส.ค. 2562 ณ ห้องบอลลูน รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายสมเกียรติ ตาตะยานนท์ ผอ.สํานักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และในช่วงการประชุม ได้รับฟังแนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ สู่การปฏิบัติของกรมฯ จาก ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ และการบรรยาย การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานฯ จากนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบาย และแผน สนง.สภาพัฒน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานฯ ของทุกสำนักฯ เข้าร่วมประชุม