ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (26/06/62)

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา13.30 น. นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผอ.ส่วนฯ ทุกส่วน,หน.กลุ่มทุกกลุ่ม, หน.ศูนย์ฯ สื่อสาร, หน.สถานีควบคุมไฟป่าฯ, หน.หน่วยจัดการต้นน้ำฯ, หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ,หัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ, และเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมวิหคเหิร สบอ.3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแนวกันไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า มีการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ลดความซ้ำซ้อนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น