ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) (26/06/62)

วันที่ 26 มิถุนายน 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ในการเข้าตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว ร่วมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว(Green Office) สบอ.3(บ้านโป่ง) ทั้ง 6 หมวด ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่