มหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน (22/02/62)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  นายยุทธชัย ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย ผอ. ส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ และคณะเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) ร่วมดำเนินการจัดงาน มหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวในนามกระทรวงทรัพยากรฯ  ที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใต้สังกัด(ทส.) ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงาน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพร้อมด้วยอธิบดี รองอธิบดี และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด (ทส.)เข้าร่วมงาน สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการประยุกต์ความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยในงานพิธี มีกิจกรรม "เสวนา(ทส.) เพิ่มความสุขให้ประชาชน"  พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ (คทช.) การมอบกล้าไม้ไผ่พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ฯลฯ  สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดตั้งจุดบริการ คลินิก (ทส.) เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงานด้านต่างๆ เช่น เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม ไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ แจ้งการพบเห็นการลักลอบการทำร้ายสัตว์ป่า แจ้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ป่าชุมชน เรื่องกฎหมายป่าไม้ และการให้คนที่อาศัยอยู่ในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่า พร้อมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีนิทรรศการความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ อีกมากมาย โดยการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ อุทยานมังกรสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี